KATALOG DRUKÓW DLA ARESZTÓW I ZAKŁADÓW KARNYCH – Czarne Druki

SymbolRodzajJedn.Format
DZIAŁ ZATRUDNIENIA
R-1Akta zatrudnieniowe część „C” ze spisem A,B,C,Dszt.450x320*
R-2Rejestr zatrudnienia osadzonegokpl.(2)A-4*
R-3Rejestr finansowy osadzonegokpl.(2)A-4*
R-4Wniosek o zatrudnieniebl.(2)B-5
R-5Zaświadczenie o zatrudnieniu w warunkach szczególnychbl.(1)A-5
R-6Karta pracy osadzonegobl.(2)A-4
R-7Zaświadczenie o wykonaniu pracybl.(2)A-5
R-8Rejestr zatrudnienia nieodpłatnego osadzonegobl.(2)A-4
R-9Karta pracy osadzonego zatrudnionego nieodpłatniebl.(2)A-4
R-10Karta pracy osadzonego zatrudnionego nieodpłatnie w wymiarze do 90 godzin miesięczniebl.(1)A-4
R-12Zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracybl.(2)A-4
R-27Wniosek o udzielenie dniowego urlopubl.(2)A-5
DZIAŁ PENITENCJARNY
P-2Wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnejbl.(2)A-5
P-3Wniosek o przyznanie nagrody/ulgibl.(2)A-5
P-4Teczka osobopoznawcza.szt.460x320*
P-4/ITeczka osobopoznawcza (grzbiet oklejony tkaniną)szt.490x320*
P-5Wniosek o obciążenie kosztami leczeniabl.(1)A-4
P-8aTalon do paczki odzieżowo – higienicznejbl.(2)A-6
P-9/1bWykaz otrzymanych paczek z żywnością 21 wierszykpl.(2)150x80*
P-9/1cWykaz otrzymanych paczek z żywnością 12 wierszykpl.(2)150x80*
P-10Wykaz alfabetyczny osadzonych pozbawionych możliwości otrzymania paczkiszt.A4 100k
P-11Rejestr paczekszt.A4 100k
P-11aRejestr paczekszt.A4 100k
P-15Wywiad - wypełnia współmałżonekbl.(2)A-4
P-16Wywiad - wypełniają rodzicebl.(2)A-4
P-18Rejestr listów poleconych i wartościowychszt.A4 100k
P-19Rejestr paczek odesłanych i dosłanychszt.A4 100k
P-20Rejestr zwrotnych potwierdzeń odbioruszt.A4 200k
DZIAŁ PENITENCJARNO – TERAPEUTYCZNY
P/t-1Rozmowa informacyjnabl.(1)A-5
P/t-2Rozmowa wstępnabl.(2)2A-4
P/t-7Zezwolenie na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu, zajęciach terapeutycznych, grupowych zajęciach kulturo-oświatowych lub sportowych w trybie art. 9bl.(1)A-5
P/t-8Zezwolenie na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu, zajęciach terapeutycznych, grupowych zajęciach kulturo-oświatowych lub sportowych w trybie art. 9bl.(1)A-5
P/t-11Wniosek o zezwolenie skazanemu na opuszczenie zakładu karnego w trybie art. 165 § 2 kkwbl.(1)A-5
P/t-12Wniosek o udzielenie przepustki w trybie art. 91 pkt 7 kkw lub art.92 pkt 9 kkwbl.(2)A-5
P/t-16Dziennik pracy radiowęzła / studia telewizyjnegoszt.A4 100k
P/t-17Dziennik pracy świetlicyszt.A4 100k
P/t-18Dziennik zajęć oddziału terapeutycznegoszt.A4 100k
P/t-20Rejestr zgłoszonych do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionychszt.A4 100k
P/t-23Rejestr indywidualnych kontaktów terapeutycznychszt.A4 100k
P/t-27Rejestr osadzonych dotkniętych trwałym naruszeniem sprawności organizmu, ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celszt.A4 100k
P/t-28Rejestr osadzonych ubiegających się o uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznegoszt.A4 100k
P/t-29Rejestr osadzonych ubiegających się o uzyskanie dowodu osobistegoszt.A4 100k
P/t-30Rejestr skazanych uczestniczących w terapii zajęciowejszt.A4 100k
P/t-31Księga inwentarzowa zakupu materiałów do terapii zajęciowejszt.A4 100k
P/t-32Rejestr wytworów gotowych terapii zajęciowejszt.A4 100k
P/t-35Wniosek skazanego o udzielenie zezwolenia w trybie art. 141a§1 kkwbl.(2)A-5
P/t-37Sprawozdanie ze zrealizowanego programubl.(1)A-4
P/t-40Plan zajęć kulturalno-oświatowych i sportowychszt.A4 100k
P/t-41Grafik zajęć organizowanych w świetlicach halach sportowych na boiskach i innych pomieszczeniachszt.A4 100k
DZIAŁ FINANSOWY
F-5Karta depozytowa cz. I, II, IVkpl.(2)2A-4*
F-5aKarta depozytowa cz. I, II, IV z zakładkąkpl.(2)490x310*
F-7Rejestr zawiadomień pocztowychbl.(1)A-5
F-9Karta zobowiązańkpl.(2)A-5*
F-10Oświadczeniebl.(1)A-6
F-13Wezwaniebl.(1)A-5
F-14Decyzja o przejęciu depozytów na własność państwabl.(1)A-5
F-16Zestawienie stanów depozytówbl.(1)A-4
F-19Obliczenie uposażeniakpl.(2)A-4
F-22Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdubl.(1)A-4
F-22aWniosek w sprawie wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w związku z niewykorzystaniem przysługującego przejazdubl.(1)A-4
F-22bWniosek o wypłatę dopłaty do wypoczynkubl.(2)A-5
F-22cWniosek o wypłatę dopłaty do wypoczynkubl.(2)A-4
F-23sW ślad za przetransportowanymbl.A6 100k#
F-24sKomornik sądu rejonowego /potrącenie/bl.A6 100k#
F-25sW odpowiedzi na pismo /zaświadczenie dłużnika/bl.A5 100k#
F-26sKierownik działu ewidencji i zatrudnieniabl.A6 100k#
F-27sZawiadomienie komornika o zwolnieniubl.A6 100k#
F-28Potwierdzenie nieodpłatnego przyjęcia materiałów na stanbl.(1)A-6
F-30Karta materiałowa ilościowo - wartościowakpl.(2)A-4*
F-34Skorowidz alfabetyczny skazanychszt.A4 100k
DZIAŁ RENTOWO – EMERYTALNY
KR-19Obliczanie wysługi lat do celów emerytalnychbl.(2)A-4
KR-20Zaświadczenie o uposażeniubl.(1)A-6
SEKERTARIAT
OP-1Dziennik podawczyszt.A4 100k
OP-2Dziennik korespondencyjnyszt.A4 200k
OP-4Księga ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemnikówszt.A4 100k
OP-4/1Księga ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemnikówszt.A4 100k
OP-5Książka wizytacjiszt.A4 100k
OP-8Skorowidz imienno – rzeczowyszt.2/3A4 100k
OP-10Spis zawartości teczki /segregator/bl.(2)A-4
OP-11Dziennik skarg (próśb i wniosków)szt.A4 100k
OP-12Rejestr zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji urzędowychszt.A4 100k
DZIAŁ KADR
K-5Rejestr legitymacji świadczeń lekarskichbl.(2)A-4
K-7Rejestr książeczek zdrowiabl.(2)A-4
K-11Książka obsady kadrowejszt.A4 100k
K-13Akta osobowe Funkcjonariusza SW – trójdzielne część A,B,Cszt.2B4*
K-13/1Ewidencja akt osobowych funkcjonariusza SWszt.A4 100k
K-13aWykaz dokumentów - (załącznik do K-13) papier 170gkpl.(2)A-4*
K-13cAkta osobowe Funkcjonariusza SW - karta C tkanina intr. papier 170gszt.(2)270x310*
K-15Karta przebiegu służby - (załącznik do K-13) papier 170gkpl.(2)A-4*
K-16Karta przebiegu służby cz. II - (załącznik do K-13) papier 170gkpl.(2)A-4*
K-17Ankieta personalnaszt.2xA-3
K-17/1Arkusz oceny predyspozycji kandydata do służby więziennejbl.(1)A-4
K-30Karta przeniesienia – zwolnieniabl.(1)A-5
K-37Zobowiązanie zwolnionegobl.(1)A-5
K-38Zobowiązanie przyjętegobl.(2)A-5
K-45Książka zdrowia funkcjonariusza SWszt.A6 116k
K-46Oświadczenie funkcjonariusza o zapoznaniu się o możliwości wystąpienia zagrożenia w ZKbl.(1)A-5
K-49Akt ślubowaniabl.(1)A-4
K-50Rejestr wydanych legitymacji służbowychszt.A4 100k
RKDRejestr wymierzonych kar dyscyplinarnych funkcjonariuszy SWszt.A4 100k
KSFIndywidualna karta sprawności fizycznej kandydata do SW i funkcjonariusza SW papier 170gkpl.(1)A-4*
K-Wz.16Akt nadania stopnia szeregowego SW papier 170gbl.(1)A-4*
K-Wz.17Akt nadania stopnia starszego szeregowego SW papier 170gbl.(1)A-4*
KANCELARIA TAJNA
KT-1Dziennik korespondencji układ poziomyszt.A4 100k
KT-1/1Dziennik korespondencji układ pionowyszt.A4 100k
KT-4Karta zapoznania się z dokumentem nr… papier 170gkpl.(1)A-4*
KT-6Książka doręczeń przesyłek miejscowychszt.A4 150k
KT-7Dziennik ewidencji dokumentów o klauzuli ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżoneszt.A4 100k
KT-8Rejestr dzienników ewidencji i teczek układ poziomyszt.A4 50k
KT-8/1Rejestr dzienników ewidencji i teczek układ pionowyszt.A4 50k
KT-9Wykaz nr…. przesyłek nadanychbl.(2)A-4
KT-10Wykaz nr… przesyłek wydanychbl.(2)A-4
KT-12Zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychbl.(1)A-4
KT-14Upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek papier 170gszt.(2)2A-7*
KT-14/1Dowód rejestracyjny uprawniający do korzystania z przewozu materiałów zawierających informacje niejawne papier 1kpl.(2)A-6*
KT-15Protokół w sprawie uszkodzenia przesyłkibl.(1)A-4
KT-16Upoważnienie do przeprowadzenia kontrolibl.(1)A-4
KT-17Rejestr akt postępowań sprawdzających 7 kolumnszt.A4 200k
KT-18Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychszt.A4 200k
KT-19Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwaszt.A4 200k
KT-20/1Poświadczenie bezpieczeństwa nr… (poddruk „służba więzienna”, tło beżowe) papier 140gszt(1)A-4
KT-24Skorowidz RWD układ pionowy numerowanyszt.A4 100k
KT-25Rejestr wydanych dokumentów nr... papier 170gkpl.(2)A-4*
KT-26Opis spraw znajdujących się w teczcebl.(1)A-4
KT-27Wykaz zmian dokonanych w teczce dokumentów (wydawnictw)bl.(1)A-4
KT-28Metryka nośnika niejawnego nr RWD.../ dane dotyczące zapisu na nośnikbl.(1)A-4
KT-29Dane dotyczące odtwarzaniabl.(1)A-4
KT-30Rejestr wydanych przedmiotówszt.A4 100k
KT-31Dziennik ewidencyjnyszt.A4 100k
KT-32Rejestr teczek, oświadczeń o stanie majątkowymszt.A4 100k
KT-33Rejestr kart wydanych materiałówszt.A4 100k
KT-34Karta wydanych materiałówbl.(1)A-4
KT-35Wykaz osób, które uzyskały zgodę na przechowywanie dok. poza kancelariąbl.(1)A-4
KT-36Karta kontrolnabl.(1)A-4
KT-37Dziennik ewidencji elektronicznych nośnikówszt.A4 100k
KT-Osm.1/1Oświadczenie o stanie majątkowymbl.(2)2A-4
DZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI
GO-1Karta materiałowa w rozbiciu na katalogi papier 170gkpl.(2)A-5*
GO-2Księga główna ewidencji materiałowejszt.A4 100k
GO-2/1Księga główna ewidencji materiałowej (z kolumną kategoria „B”)szt.A4 150k
S-GO-2Księga główna ewidencji materiałowej (stary wzór)szt.A4 100k
GO-2SPKsięga główna ewidencji materiałowej (nowy wzór)szt.A4 100k
GO-3Karta konserwacji maszyny - urządzenia papier 170gkpl.(2)A-4*
GO-4Zestawieniebl.(2)2A-4
GO-5Protokół przeklasyfikowanie –wybrakowaniebl.(2)A-4
GO-7Karta ewidencji i konserwacji - sprzętu, maszyn itp. papier 170gkpl.(2)A-5*
GO-9Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniuszt.A4 100k
GO-20aDowód wydania – przyjęciabl.(2)A-5
GO-21aDowód wydanie - przyjęcie (Dz)bl.(2)1/4A-3
GO-22spKarta konserwacji zestawu komputerowego papier 170gkpl.(2)A-4*
GO-23spKsięga ewidencji zestawów komputerowychszt.A4 100k
GO-24spKsięga główna ewidencji materiałowej przedmiotów nietrwałych w systemach teleinformatycznych łączności i zabezpieczenia elektronicznegoszt.A4 100k
GO-25spKarta urządzenia papier 170gkpl.(2)A-4*
GO-26spSprawozdanie dotyczące wysokości poniesionych przez jednostkę wydatków w zakresie eksploatacji i rozwoju systemów łączności i zabezpieczeń elektronicbl.(2)A-4
GO-27spKsiążka ewidencji sprzętu łączności i zabezpieczeń elektronicznychszt.A4 100k
DZIAŁ GOSPODARCZY – ŻYWIENIE
GŻ-1Raport stanu żywionychbl.(2)A-4
GŻ-3Asygnata rozchodowa artykułów żywnościowychbl.(2)A-3
GŻ-4Asygnata zaopatrzenia żywnościowegobl.(1)A-5
GŻ-5Książka materiałowa ilościowo-wartościowaszt.A3 200k
GŻ-6Zestawienie kontrolne dziennych kosztów wyżywieniaszt.A4 64k
GŻ-7Książka wydanych posiłkówszt.A4 100k
GŻ-8Książka ewidencji odpadów pokonsumpcyjnychszt.A4 100k
GŻ-14Protokół przerobubl.(1)A-4
MAGAZYN
Gm-25Karta mundurowa funkcjonariusza SW papier 170gkpl.(2)A-4*
Gm-26Karta wyposażenia polowego papier 170gkpl.(2)A-5*
Gm-28Atestat mundurowybl.(2)A-4
Gm-29Karta rzeczy należących do zakładu karnego 18 pozycji papier 250gkpl.(2)A-4*
Gm-29/1Karta rzeczy należących do zakładu karnego 32 pozycje papier 250gkpl.(2)A-4*
Gm-30sAtestat pobranych przedmiotów przez osadzonegobl.A5 100#
Gm-30asAtestat pobranych przedmiotów przez skazanych transportowanychbl.A5 100#
Gm-30/1sAtestat nr … pobranych przedmiotów 6 pozycjibl.A5 100#
Gm-31Książka ewidencji pranej bielizny i odzieżyszt.A4 100k
Gm-31spKsiążka ewidencji pranej bielizny i odzieży stary wzórszt.A4 100k
Gm-32Meldunek o szkodziebl.(2)A-4
Gm-32asMeldunek o szkodzie oryginał + kopiabl.A4 100k#
Gm-33sAtestat pobranych środków higieny osobistej i przedmiotów przechodzących z chwilą wydania na własność osadzonegobl.A5 100k#
Gm-34sWykaz przedmiotów pozostawionych przez osadz. Przetransportowanego 9 pozycjibl.A5 100k#
Gm-34/1sWykaz przedmiotów pozostawionych przez osadz. Przetransportowanego 20 pozycjibl.A4 100k#
Gm-35sWykaz przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych 9 pozycjibl.A5 100k#
Gm-36Ewidencja wydanych do użytku przedmiotów niedozwolonychszt.A4 100k
Gm-37Ewidencja wydanych kluczy zwykłychszt.A4 100k
Gm-116sMagazyn przyjmie Pbl.A5 100k#
Gm-116/1sMagazyn przyjmie P 12 wierszybl.A5 100k#
Gm-117sPrzesunięcie międzymagazynowe Mmbl.A5 100k#
Gm-118sKarta przekazania odpadubl.A4 100k#
Gm-119sWZ – wydanie materiałów na zewnątrz układ poziomybl.A5 100k#
Gm-120sRW – pobranie materiałów układ poziomybl.A5 100k#
Gm-121sPZ – przyjęcie materiałów z zewnątrz układ poziomybl.A5 100k#
Gm-126sMagazyn wyda - W układ pionowybl.A5 100k#
Gm-127sMagazyn wyda - W układ poziomybl.A5 100k#
Gm-130Kartoteka magazynowa papier 170gkpl.(2)A-5*
Gm-131Wywieszka magazynowa papier 170gkpl.(2)A-6*
Gm-132Szyldzik magazynowybl.(1)A-7
Gm-140Arkusz spisu z naturybl.(2)2A-4
Gm-140aArkusz spisu z naturybl.(1)A-4
Gm-140/1Kartoteka magazynowa papier 170gkpl.(2)A-5*
Gm-143Zestawienie zbiorcze spisów z naturybl.(2)A-3
Gm-144Zestawienie różnic poinwentaryzacyjnychbl.(2)A-3
Pu-A.120Przepustka materiałowabl.A5 100k#
POZOSTAŁE DRUKI
Gk-33Karta ewidencji budynku papier 170gkpl.(2)A-4*
Gk-34Karta ewidencji kompleksu papier 170gkpl.(2)A-4*
Gk-38Książka ewidencji sprzętu w pomieszczeniach dla osadzonych bez wierszyszt.A4 100k
Gk-38/1Książka ewidencji sprzętu w pomieszczeniach dla osadzonych 20 wierszyszt.A4 100k
Gk-39Dziennik robót konserwacyjno – remontowychszt.A4 100k
Gk-40Książka eksploatacji węzła cieplnegoszt.A4 100k
GT-1Książka pojazdu oprawa zeszytowaszt.A4 26k
GT-2Protokół przekazania pojazdu służbowegobl.(2)A-4
GT-3Książka eksploatacji pojazdubl.(2)A-4
GT-3aWkładka książka eksploatacji pojazdubl.(2)A-4
GT-4Książka eksploatacji pojazdubl.(2)A-4
GT-5Książka ewidencji przychodów ilościowo - wartościowych materiałów pędnych i smarówszt.A4 100k
GT-6Zezwolenie nr do kierowania pojazdem/pojazdami papier 170gszt.(1)A-7*
Ks-222Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne tło różowe nadruk czarnykpl.(2)A-7*
POCZTOWE KSIĄŻKI NADAWCZE STOSOWANE W INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH
Nr1a/SPocztowa książka nadawczaszt.2/3A4 100k#
Nr1a/1SPocztowa książka nadawczaszt.A4 100k#
POCZTOWE KSIĄŻKI NADAWCZE STOSOWANE W URZĘDACH POCZTOWYCH
Nr1bPocztowa książka nadawczaszt.A5 100k
Nr1b/SPocztowa książka nadawczaszt.A5 100k#
TARCZE STRZELNICZE
Ts-1Tarcza strzelnicza karton 250gbl.170x170*
Ts-1/1Tarcza strzelnicza karton 250gKpl.140x140*
Ts-9Tarcza strzelniczakpl.480x680
Ts-10Tarcza strzelniczakpl.480x680
NT-23/pTarcza strzelniczabl.480x550
DRUKI BHP
BHP-1Rejestr wypadków przy pracyszt.A4 100k
BHP-2Zaświadczenie szkolenia wstępnego ogólnegobl.(2)A-5
BHP-3Zaświadczenie lekarskie ogólnebl.(1)A-5
BHP-4Rejestr badań lekarskich i instruktażu stanowiskowegoszt.A4 100k
BHP-5Zaświadczenie szkolenia wstępnego stanowiskowegobl.(2)A-5
BHP-5aOświadczenie o przeszkoleniu z zasad o przepisów bhpbl.(1)A-5
BHP-6Rejestr wypadków w związku ze służbąszt.A4 100k
BHP-7Rejestr instruktażu ogólnego BHPszt.A4 100k
BHP-8Karta szkolenia wstępnegobl.(2)A-4
BHP-9Karta kontrolna badań okresowych papier 170gkpl.(2)A-6*
BHP-10Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHPbl.(2)A-5
BHP-11Protokół wyjaśnień złożonych przez poszkodowanegobl.(1)A-4
BHP-12Protokół informacji uzyskanych od świadkabl.(1)A-4
SŁUŻBA ZDROWIA
Druki stosowane w oddziałach odwykowych
Puz-2Rozpoznanie problemuszt.3xA-4
Puz-3Kontrakt długoterminowy po ukończeniu leczenia podstawowegobl.(1)A-4
Puz-5Pierwszy kontakt z pacjentembl.(2)A-4
Puz-6Wywiad diagnostyczny (objawowy )bl.(2)A-4
Puz-7Historia zażywania środków chemicznych z mierzeniem nastrojówbl.(2)A-4
Puz-8Diagnoza problemowaszt.3xA-4
Puz-9Wywiad wstępny - instrukcjaszt.2xA-3
Puz-10Wywiad diagnostyczny uzależnienia chemicznego - instrukcjaszt.3xA-4
Puz-11Wywiad do planu zdrowienia - instrukcjabl.(1)A-4
Druki szpitalno - medyczne związane z osadzonymi
MZ/Og-2Historia chorobyszt.(2)2A-5
MZ/Og-9Książka gabinetu zabiegowegoszt.A4 100k
MZ/Ks-1Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnychszt.A4 100k
MZ/Ks-3Księga zabiegów (szpitale ogólne)szt.A4 100k
Z-1Książka zdrowia osadzonego oprawa zeszytowaszt.A5 16k
Z-2Wkładka do książki zdrowia oprawa zeszytowaszt.A5 16k
Z-3/1Księga ambulatoryjna wg rozporządzenia z 02.02.11szt.A4 150k
Z-3aKsięga ambulatoryjna przyjęćszt.A4 150k
Z-5Świadectwo lekarskie o stanie zdrowia osoby pozbawionej wolnościbl.(2)A-4
Z-7Książka ewidencji zaopatrzenia medycznego Nr-3szt.A4 100k
Z-8Paszport techniczny sprzętu medycznego oprawa zeszytowaszt.A5 16k
Z-10Roczne sprawozdanie statystyczne więziennej służby zdrowiabl.(2)A-4
Z-11Roczne sprawozdanie więziennej służby zdrowia dot. zaopatrz. medycznego.bl.(2)A-4
Z-12Książka ewidencji zaopatrzenia medycznegoszt.A3 100k
Z-13Księga zaopatrzenia medycznego Nr-2szt.A5 100k
Z-14Karta przychodni stomatologicznej papier 170gkpl.(2)A-5*
Z-15Karta ambulatoryjna skazanegobl.(2)2A-4
Z-16Badanie wstępne przed przystąpieniem do pracy osadzonegobl.(1)A-5
MZ/Szp-12aIndywidualna karta zleceń lekarskich układ pionowybl.(2)A-4
MZ/Szp-12a/1Indywidualna karta zleceń lekarskich układ poziomybl.(2)A-4
MZ/Szp-14Karta położniczabl.(2)A-3
MZ/Szp-14aKarta ciążybl.(2)A-3
MZ/Szp-14/1Książka chorób zakaźnychszt.A4 60k
MZ/Szp-15Książka raportów pielęgniarskichszt.A4 100k
MZ/Szp-15LKsiążka raportów lekarzaszt.A4 100k
MZ/Szp-16Karta gorączkowa ogólnabl.(2)A-4
MZ/Szp-25Zamówienie na leki sygnatura 2 - pojedynczebl.(1)1/3A-4
MZ/Szp-26Historia choroby - ogólnabl.(2)2A-4
MZ/Szp-26aWkładka do historii chorobybl.(1)A-4
MZ/Szp-30Karta uodpornienia papier 170gkpl.(2)A-4*
MZ/Szp-37/1Karta informacyjna dla użytku lekarskiegobl.(2)A-4
MZ/Szp-38Księga dokonanych operacjiszt.A4 100k
MZ/Szp-39Książka zabiegów leczniczychszt.A4 100k
MZ/Szp-42Zapotrzebowanie indywidualne na krew i środki krwiopochodnebl.(1)A-6
MZ/Szp-44aSkorowidz do księgi głównej chorychszt.A4 120k
MZ/Szp-47aKsiążka transfuzyjnaszt.A4 100k
MZ/Szp-49Karta gorączkowo-położniczabl.(1)A-4
MZ/Szp-50aZlecenie na przewiezienie choregobl.(1)A-6
MZ/Szp-70Historia choroby , szpital psychiatrycznybl.(2)A-3
MZ/Szp-70bZałącznik do historii choroby – szpital psychiatrycznybl.(2)A-4
MZ/Szp-84Karta znieczulenia - premedykacjębl.(2)A-4
MZ/Szp-88Zestawienie dzienne oddziałubl.(2)A-5
MZ/Szp-89Księga główna chorychszt.A3 100k
MZ/Szp-90Książka kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych układ poziomy 12 kolumn; numerowanaszt.A4 200k
MZ/Szp-91aspKsiążka konsultacji i badań specjalistycznych realizowanych poza ZK/AŚszt.A4 100k
MZ/Szp-91bspKsiążka konsultacji i badań specjalistycznych realizowanych w ZK/AŚszt.A4 100k
MZ/Szp-92spKsiążka badań diagnostycznychszt.A4 100k
MZ/Szp-93spKsiążka zabiegów pielęgniarskichszt.A4 100k
MZ/Szp-95spKsiążka ewidencji bielizny szpitalnejszt.A4 100k
MZ/Szp-96spKsiążka diet - skorowidzszt.A4 100k
MZ/Szp-98spKsięga odmów leczenia szpitalnegoszt.A4 100k
MZ/Szp-99spKsięga zabiegów wg rozporządzenia z 02.02.11szt.A4 100k
MZ/Szp-100spKsięga pracowni diagnostycznej wg rozporządzenia z 02.02.11szt.A4 100k
MZ/Szp-102spKsięga skierowań i zleceń na świadczenia zdrowotne realizowanych poza ZK/AŚszt.A4 100k
MZ/Szp-104spKsięga oczekujących na przyjęcie do szpitala więziennegoszt.A4 100k
MZ/Szp-108spKsięga odmów przyjęć do szpitala więziennegoszt.A4 100k
MZ/Szp-109spKsięga raportów pielęgniarskich – nowy wzórszt.A4 100k
MZ/Zg-2Książka zgonów wg rozporządzenia z 02.02.11szt.A4 100k
MZ/Ich-2/1Księga izby chorych wg rozporządzenia z 02.02.11szt.A4 100k
Wk-11Książka orzeczeń lekarskichszt.A4 150k
ZZ-1Zgoda na wykonanie znieczuleniabl.(1)A-5
ZZ-2Zgoda na zabieg operacyjnybl.(1)A-5
D-Szp-3Karta badań laboratoryjnychbl.(2)A-4
D-Szp-6Rozkład pracy pielęgniarek salowychbl.(1)A-5
D-Szp-7Recepta indywidualna skazanegobl.(1)A-6
D-Szp-9Receptariusz - małybl.(1)A-5
D-Szp-12Receptariusz - dużybl.(1)A-4
D-Szp-13Wynik badania radiofotograficznego papier 170gbl.(2)A-6*
Druki NFZ (skierowania, zlecenia, deklaracje)
MZ/Nfz-1Skierowanie do poradni specjalistycznejbl.A5 100k#
MZ/Nfz-2Skierowanie do laboratorium (ogólne)bl.A5 100k#
MZ/Nfz-3Zlecenie na transport sanitarnybl.A4 100k#
MZ/Nfz-3aZlecenie na transport sanitarnybl.(1)A-5
MZ/Nfz-4Skierowanie do szpitalabl.(1)A-4
MZ/Nfz-10Skierowanie do pracowni diagnostycznejbl.A5 100k#
Formularze pomocnicze
Mz/Pom-1Skierowanie na konsultację, wynik badania konsultacyjnegobl.(2)A-5
Mz/Pom-2Skierowanie do lekarza specjalistybl.(2)A-6
Mz/Pom-4Zlecenie na zabieg dokonany przez felczera-pielęgniarzabl.(2)A-5
MZ/Pom-30Skierowanie do szpitalabl.(2)A-6
MZ/Pom-31Recepta białabl.(1)A-6
MZ/Pom-32Recepta białabl.(1)A-5
Pracownie analityczne
MZ/Pc/An-1Skierowanie do laboratoriumbl.(2)A-6
MZ/Pc/An-2Wynik badania laboratoryjnegobl.(1)A-6
MZ/Pc/An-3Książka pracowni analitycznejszt.A4 100k
MZ/Pc/An-4aWynik badania OBbl.(1)A-7
MZ/Pc/An-5Cukier we krwibl.(1)A-6
MZ/Pc/An-15Badanie moczubl.(2)2/3A-6
Radiologia
MZ/Pc/rtg.1Dzienna ewidencja badań wykonywanych w pracowni /zakładzie rtgbl.(2)A-4
MZ/Pc/rtg.2Książka badań rentgenologicznychszt.2/3A4 100k
MZ/Pc/rtg.2aKsiążka badań rentgenologicznychszt.A4 100k
MZ/Pc/rtg.4Skierowanie/wynik badania radiologicznegobl.(2)A-5
MZ/Pc/rtg.5Zakład radiologii lekarskiejbl.(2)1/3A-4
MZ/Pc/rtg.6Skierowanie do badania RTGbl.(1)A-6
MZ/G-34aWynik badania radiofotograficznego papier 170gkpl.(2)1/3A-4*
MZ/G-34bSkierowanie do badań radiologicznychbl.(2)A-5
Okulistyka
MZ/Ok-2Recepta na okularybl.(2)A-6
Stomatologia
MZ/St-1aWkładka do karty choroby poradni stomatologicznejbl.(2)A-5
Poradnie przeciwcukrzycowe
MZ/C-1Karta dietetyczna chorego na cukrzycębl.(1)A-4
MZ/C-2Książka chorego na cukrzycę oprawa zeszytowaszt.A6 16k
MZ/C-3Dzienniczek samokontroli oprawa zeszytowaszt.A6 24k
Profilaktyka i leczenie płuc
MZ/Sg-1Historia choroby - chorego na gruźlicęszt.(2)2A-4
MZ/Sg-2Formularz zgłoszenia zachorowania na gruźlicębl.(2)A-4
Psychiatria
MZ/Ps-7Skierowanie do szpitala psychiatrycznegobl.(2)A-4
Skierowania specjalistyczne, wyniki badań, zaświadczenia
Spe-1Skierowanie do pracowni endoskopiibl.(1)A-5
Spe-2Skierowanie do badania histopatologicznego/cytologicznegobl.(1)A-4
Spe-3Skierowanie do badania USGbl.(1)A-5
Spe-4Skierowanie do pracowni kardiologicznejbl.(1)A-6
Spe-6Skierowanie na badanie EEGbl.(1)A-5
Spe-7Skierowanie na badanie TKbl.(1)A-4
Spe-10Skierowanie do pracowni diagnostycznejbl.(1)A-5
Spe-11Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutycznebl.(2)A-4
Spe-12Skierowanie w celu oznaczenia grupy krwi i czynnika Rhbl.(2)A-5
Spe-13Skierowanie /wynik/ badania - HBSbl.(1)A-5
Spe-23Badanie w kierunku HIV cz.A – skierowanie cz.B wynik badaniabl.(2)A-4
Spe-25Skierowanie na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)bl.(2)A-4
Spe-26Orzeczenie lekarskiebl.A5 100k
MZ/PC/Dp.3Elektrokardiogrambl.(2)A-4
MZ/Sk-2Skierowanie na wykonanie próby zgodnościbl.(1)A-5
MZ/Sk-7Skierowanie na badanie grupy krwibl.(1)A-6
Pozostałe druki, formularze
MZ/L-1Zaświadczenie lekarskiebl.(1)A-6
MZ/L-3Zaświadczenie dla sądu (osoby pozbawione wolności)bl.(1)A-5
MZ/L-5Karta badania lekarskiego – dla kierowcówszt.6xA-5
MZ/L-6sŚwiadectwo lekarskie dla kierowcówbl.A5 100k#
MZ/L-6asŚwiadectwo lekarskie dla kierowców (pojazdy uprzywilejowane)bl.A5 100k#
MZ/L-7Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia – dla kierowcówszt.(2)2A-5
MZ/LP-1/NKARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGOszt,(2)2x2A-5
MZ/LP-2/NKarta badania profilaktycznego funkcjonariusza SWszt.6xA-5
MZ/LP-7Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznegobl.(2)A-5
MZ/Lp-8Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznychbl.A5 100k#
MZ/LP-11Badanie okresowebl.(2)A-5
MZ/LP-25Zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania pracy na stanowiskubl.A5 100k#
Ksn-1Ksiązka kontroli sanitarnejszt.A4 100k
Ksn-2Pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznychszt.A6 16k
MZ/N-9Zaświadczenie o stanie zdrowiabl.(2)A-4
MZ-1Karta obserwacyjnabl.(2)A-4
IDLKInformacja dla lekarza kierującegobl.A5 100k#
ZLK -1Formularz podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnejbl.(2)A-4
ZLK -2Formularz zgłoszenia zachorowania na gruźlicębl.(2)A-4
ZLK -3Formularz zgłoszenia zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciowąbl.(2)A-4
ZLK -4Formularz podejrzenia lub rozpoznania AIDS HIVbl.(2)A-4
ARCHIWUM
Pu-A.32Karta udostępnienia aktbl.(1)A-4
Tektura arch.Tektura 900g do archiwizacji dokumentów A-4 z otworami do sznurowaniaszt.A-4*
BIBLIOTEKA
Pu-B.123cKsięga inwentarzowa księgozbioruszt.A4 100k
Pu-B.124cKsięga inwentarzowaszt.A4 200k
Pu-B.143Karta katalogowa wydawnictw zwartych i ciągłych papier 170gkpl.(1)A-6*
Pu-B.144Karta katalogowa wydawnictw zwartych i ciągłych papier 170gkpl.(1)120x75*
Pu-B.161Arkusz kontrolibl.(1)2/3A-3
Pu-B.170Karta książki papier 170gkpl.(2)130x75*
Pu-B.171Karta czytelnika papier 170gkpl.(2)A-6*
Pu-B.192Karta zapisu papier 170gkpl.(2)A-7*
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY
Pu-Zo.94Karta wynagrodzeń dla pracowników budżetowych papier 170gkpl.(2)A-4*
FV-2Faktura VAT uniwersalnabl.A4 100k#
FV-3Faktura VAT sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usługbl.A5 100k#
K-102sDowód wpłaty KPbl.A6 100k#
K-107sDowód wypłaty KWbl.A6 100k#
K-113Wniosek o zaliczkębl.(2)A-6
K-114Rozliczenie zaliczkibl.(2)A-6
K-151Przyjęcie środka trwałegobl.(1)A-5
K-153Protokół przekazania środka trwałegobl.(2)A-6
K-157Likwidacja środka trwałegobl.(1)A-5
K-167Polecenie księgowaniabl.(2)A-5
K-167aPolecenie księgowaniabl.(2)A-4
K-204Księga inwentarzowa środków nietrwałych ilościowo - wartościowaszt.A4 100k
K-205Księga inwentarzowa wyposażeniaszt.A4 100k
K-205aEwidencja środków nietrwałychszt.A4 100k
K-207Księga środków trwałychszt.A4 200k
K-207bKarta środka trwałego papier 170gkpl.(2)A-5*
K-210Księga druków ścisłego zarachowaniaszt.A4 100k
K-267Tabela amortyzacyjna środków trwałychbl.(2)A-3
k-287Karta kontowo-finansowabl.(2)A-4
K-400sBankowy dowód wpłaty 3 odcinkowybl.A6 100k#
Z-31/1Deklaracja przystąpienia do PKZPbl.(2)A-6
Z-31/2Informacja o stanie konta w PKZPbl.(2)A-7
Z-31/3Wniosek o udzielenie pożyczkibl.(2)A-5
Z-31/5aKartoteka członka PKZP papier 170gkpl.(2)A-5*
Z-31/6Wniosek o skreślenie z listy członków PKZPbl.(2)A-6
Os-202Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniebl.(1)A-4
Os-220Legitymacja służbowa owilszt.A6
Os-222Legitymacja pracownicza owilszt.A6
Os-223Teczka akt osobowych trójdzielna A B C karton 250 j.bielonyszt.2B4*
Os-223/1Teczka akt osobowych trójdzielna A B C z zakładką karton 250 j.bielonyszt.2B4*
Os-223/4Teczka akt osobowych A B C D owilszt.2B4*
Os-224Okładka do listy obecności owilszt.2A4*
Os-225aLista obecnościbl.(2)A-4
Os-226Ewidencja wyjść w godzinach służbowych owilszt.A4 100k
Os-227Roczna karta ewidencji obecności w pracy papier 170gkpl.(2)A-5*
Os-227/1Roczna karta ewidencji obecności w pracy papier 170gkpl.(1)A-5*
Os-227/3Ewidencja roczna czasu pracy papier 170gkpl.(1)A-4*
Os-227/4Ewidencja roczna czasu pracy papier 170gkpl.(1)A-5*
Os-228Książka wyjśćszt.A4 50k
Os-229Plan urlopów wypoczynkowychbl.(1)A-4
Os-231Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniubl.(1)A-6
Os-232Polecenie wyjazdu służbowegobl.(2)A-5
Os-232/1Polecenie wyjazdu służbowegobl.(2)A-5
Os-270Karta obiegowa dotycząca zmiany stosunku pracybl.(2)A-6
Os-330Karta urlopowabl.(1)A-6
Os-330aWniosek o udzielenie urlopubl.(1)A-6
SEKRETARIAT
Kn-2Dziennik korespondencji sekretariatu/pionuszt.A4 100k
Kn-4Spis sprawbl.(2)A-4
Kn-4ksSpis sprawszt.A4 200k
Kn-9Dziennik korespondencji przychodzącejszt.A4 100k
DZIAŁ OCHRONY
O-1A/16Książka rozkład służby do 60 etatówszt.A3 100k
O-1B/16Książka rozkład służby powyżej 60 etatówszt.A3 100k
O-2/16Książka przebiegu służby dowódcy zmianyszt.A4 100k
O-3/16Książka poleceń dla dowódców zmianszt.A4 100k
O-4/16Książka wydanych kluczy specjalnychszt.A4 100k
O-5/16Wykaz użytkowników kluczy specjalnychbl.(1)A-4
O-6/16Książka przebiegu służby konwojowejszt.A4 100k
O-7/16Książka instruktaży dla konwojentówszt.A4 100k
O-8/16Raport z apelu porannego / wieczornegobl.(1)A-5
O-9/16Rejestr wydarzeńszt.A4 100k
O-10/16Oddziałowa książka ruchu osadzonychszt.A4 100k
O-11/16Rejestr wykonania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnejszt.A4 100k
O-12/16Protokół kontroli celi mieszkalnej/pomieszczeniabl.(1)A-4
O-13/16Książka doręczeń paczekszt.A4 100k
O-14/16Książka kontroli miejsc pracy osadzonych zatrudnionych na zewnątrzszt.A4 100k
O-15/16Książka zatrudnienia osadzonych po godzinach pracy administracjiszt.A4 100k
O-16/16Rejestr upoważnień uprawniających do wejścia w porze dziennej i nocnej na teren jednostek organizacyjnych SWszt.A4 100k
O-17/16Książka rejestracji kart tożsamościszt.A4 100k
O-18/16Karta tożsamości skazanego papier 170gszt.(2)2A-7*
O-19/16Książka rejestracji wydanych przepustek stałychszt.A4 100k
O-20/16Przepustka stała papier 170gszt.(2)2A-7*
O-21/16Książka ruchu osób i pojazdów (brama / biuro przepustek)szt.A4 100k
O-22/16Książka ruchu osób – widzeniaszt.A4 100k
O-23/16Przepustka dla osadzonych przebywających poza terenem jednostki org. SWbl.(2)A-5
O-23/16/INTROPrzepustka dla osadzonych przebywających poza terenem jednostki org. SW grzbiet w introkalubl.(2)A-5
O-24/16Przepustka zbiorcza dla osadzonych przebywających poza terenem jednostki org. SWbl.(1)A-4
O-25/16Wniosek o zakwalifikowanie osadzonego jako stwarzającego poważne zagrożenie (...)bl.(2)A-4
O-26/16Wniosek w sprawie weryfikacji zakwalifikowania osadzonego jako stwarzającego zagrożenie społeczne (…)bl.(2)A-4
O-27/16Karta osadzonego niebezpiecznego papier 170gbl.(2)B-6*
O-28/16Zestawienie stanowisk ZK/AŚbl.(2)A-4
O-29/16Wykaz osadzonychbl.(2)A-4
O-30/16Książka ewidencji środków odurzających i substancji psychotropowychszt.A4 26k
PRZEPUSTKI
OR-1/04Przepustka wewnętrznabl.(1)A-7
OR-2/04Przepustka dla skazanego przebywającego samodzielnie poza terenem jednostki organizacyjnej SW zobowiązanego do zgłoszenia się do jednostki Policji w
miejscu przebywania. owil
szt.A6 100k
OR-2p/04Przepustka dla skazanego przebywającego samodzielnie poza terenem jednostki organizacyjnej SW zobowiązanego do zgłoszenia się do jednostki Policji w
miejscu przebywania. papier 80g
bl.(2)A-6
OR-3/04Przepustka dla skazanego przebywającego samodzielnie poza terenem jednostki organizacyjnej SW bez obowiązku zgłaszania się do jednostki Policji
owil
szt.A6 100k
OR-3p/04Przepustka dla skazanego przebywającego samodzielnie poza terenem jednostki organizacyjnej SW bez obowiązku zgłaszania się do jednostki Policji
papier 80g
bl.(2)A-6
OR-4/04Przepustka dla skazanego grupowego owilszt.A6 100k
OR-4p/04Przepustka dla skazanego grupowego papier 80gbl.(2)A-6
OR-6/04Przepustka dla osadzonych konwojowanych poza terenem jednostki organizacyjnej Służby Więziennejszt.A6 100k
OR-6p/04Przepustka dla osadzonych konwojowanych poza terenem jednostki organizacyjnej Służby Więziennejbl.(2)A-6
OR-7/04Protokół przeprowadzenia kontroli osobistejbl.(2)A-4
OR-8/04Protokół zatrzymania przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonychbl.(2)A-4
OR-9/04Upoważnienie papier 170gkpl.(2)A-7
OR-10p/04Przepustka jednorazowa dla osoby wchodzącej na teren jednostki org. SWbl.(2)A-7
OR-10/04Przepustka jednorazowa dla osoby wchodzącej na teren jednostki org. SW owilszt.A7 100k
UZBROJENIE
Ou-2Książka ewidencji uzbrojenia magazynu głównegoszt.A4 200k
Ou-3Książka ewidencji numerowej uzbrojeniaszt.A4 200k
Ou-4Książka ewidencji amunicji wg lat i partii produkcjiszt.A4 200k
Ou-5Książka ewidencji uzbrojenia przekazanego do naprawyszt.A4 200k
Ou-6Książka ewidencji napraw uzbrojeniaszt.A4 200k
Ou-7Książka ewidencji wydanego uzbrojeniaszt.A4 200k
Ou-8Książka depozytu broniszt.A4 200k
Ou-9Dowód wydania - przyjęciabl.(2)A-4
Ou-10Zestawienie zbiorcze wydanego - przyjętego uzbrojeniabl.(1)A-4
Ou-11Protokół przeklasyfikowania - wybrakowania - zużyciabl.(2)A-4
Ou-12Protokół przyjęciabl.(2)A-4
Ou-13Metryka stanu jakościowego uzbrojenia papier 170gkpl.(2)A-4
Ou-14Metryka przestrzeliwania broni krótkiej papier 170gkpl.(1)A-7
Ou-15Metryka przestrzeliwania broni długiej papier 170gkpl.(1)A-7
Ou-16Wykaz numerowybl.(2)A-5
Ou-17Karta rozchodu amunicjibl.(2)A-4
Ou-18Protokół strzelaniabl.(2)A-4
Ou-18aProtokół strzelaniabl.(2)A-5
Ou-19Konto osobiste papier 170gkpl.(2)A-5
Ou-20Książka kontroli uzbrojeniaszt.A4 200K
Ou-21Wywieszka materiałowa papier 170gkpl.(1)A-5
Ou-22Tabliczka na stojak z bronią karton 250 j. bielonykpl.22X61*
POZOSTAŁE
Wzór.nr1spProtokół załadowania pojazdubl.(1)A-5
Wzór.nr4spKsiążka przebiegu służby funkcjonariusza na stanowisku (posterunku ochronnym)szt.A4 100k
Wzór.nr16spWykaz zatrudnienia osadzonychszt.A3 100k
Wzór.nr23spPrzepustka jednorazowa dla osoby wychodzącejbl.(2)A-7
Wzór.nr26spPrzepustka dla skazanego zatrudnionego bez konwojentabl.(2)A-6
Wzór.nr38spRejestr wypadków nadzwyczajnychszt.A4 100k
Wzór.nr44spKsiążka wydanej broniszt.A4 100k
Wzór.nr46spKsiążka ewidencji wydawania na czas szkolenia środków odurzających lub substancji psychotropowych w ZK/AŚszt.A4 100k
Wzór.nr54spProtokół kontroli osobistej / przeglądania zawartości bagaży / sprawdzania ładunków pojazdówbl.(2)A-4
Wzór.nr58spWniosek o przekazanie zakwestionowanych przed. skaz. do mag.bl.(2)A-5
Wzór.nr60spKsiążka psa oprawa zeszytowaszt.A5 16k
Wzór.nr61spProtokół przekazania psabl.(1)A-4
Wzór.nr62spDziennik pracy psówszt.A4 100k
Wzór.nr63spDziennik pracy psa specjalnegoszt.A4 100k
Wzór.nr64spRejestr psówszt.A4 100k
Wzór.nr65spKsiążka wydanych przedmiotów ogólnego stosowaniaszt.A4 100k
Ewidencja
E-1Księga główna osadzonychszt.B3 100k
E-2Książka stanu osadzonychszt.A5 200k
E-3Kalendarz zwolnień skazanychszt.A4 200k
E-4Notatka urzędowabl.(1)A-5
E-5Potwierdzenie doprowadzenia tymczasowo aresztowanych, skazanych lub ukaranychbl.(1)A-6
E-6Potwierdzenie odbioru korespondencji urzędowejbl.(1)A-7
E-7Spis zawartości aktbl.(1)A-5
E-8Zawiadomienie przez tymczasowo aresztowanego o miejscu jego pobytubl.(1)A-5
E-11Obliczenie karybl.(1)A-5
E-12Obliczanie kary do zapoznania osadzonegobl.(1)A-5
E-13Zawiadomienie o osadzeniu w jednostce penitencjarnej oraz o zwolnieniu z aresztu śledczego/zakładu karnego.bl.(1)A-5
E-14Zawiadomienie organu dysponującego o wprowadzeniu do wykonania postanowienia o tymczasowym aresztowaniubl.(1)A-5
E-15Zawiadomienie o wykonywaniu kary wobec tymczasowo aresztowanegobl.(1)A-5
E-16Zawiadomienie o przetransportowaniu osadzonegobl.(1)A-6
E-17Fax o przetransportowaniu osadzonegobl.(1)A-5
E-18Wniosek o zatrzymaniebl.(2)A-5
E-19Odwołanie wniosku o zatrzymaniebl.(1)A-5
E-20Zawiadomienie o decyzji osoby skazanej wyrokiem sądu pierwszej instancjibl.(1)A-5
E-21Zawiadomienie o stosowaniu przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności wobec osoby skazanej wyrokiem sądu I instancjibl.(1)A-5
E-22Wykaz transportowybl.(1)A-5
E-23Zawiadomienie o osadzeniu w innej sprawiebl.(1)A-6
E-25Karta zwolnienia osadzonegobl.(2)A-5
E-26Świadectwo zwolnieniabl.(2)A-5
E-27Zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy (tymczasowo aresztowanego)bl.(1)A-5
E-28Zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy (tymczasowo aresztowanego)bl.(1)A-5
E-29Zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy (skazanego/ukaranego)bl.(1)A-5
E-30Zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy (skazanego/ukaranego)bl.(1)A-5
E-31Potwierdzenie legalności zwolnienia ze sprawybl.(1)A-6
E-32Pismo przewodnie do korespondencji przesyłanej w ślad za przetransportowanymbl.(1)A-6
E-Akta ewid.Akta ewidencyjne + wkładka do akt karton 300g Alaskaszt.480x320*
E-WkładkaWkładka do akt ewidencyjnych – bez otworów luzem papier 140gszt.215x305*
Druki ewidencyjne – poza katalogiem
Esp-1aKsięga główna osadzonychszt.A4 100k
Esp-2Skorowidz alfabetyczny osadzonychszt.A4 200k
Esp-11Pokwitowanie przyjęcia tymczasowo aresztowanych, skazanych lub ukaranychbl.(1)A-6
Esp-30Rejestr wydanych akt ewidencyjnychszt.A4 100k
Esp-31Rejestr korespondencji urzędowej doręczonej osadzonymszt.A4 100k
Esp-32Rejestr poleconej korespondencji prywatnej doręczonej osadzonymszt.A4 100k
Esp-35Zrealizowane zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnejbl.(2)A-4
Esp-39Rejestr wydanych akt osobowychszt.A4 200k
Esp-40Rejestr korespondencji urzędowej doręczonej osadzonymszt.A4 200k
Esp-54Książka pokoi gościnnychszt.A4 100k
Esp-55sWykaz przedmiotów zastrzeżonych skazanych przetransportowanychbl.A5 100k#
Esp-55asWykaz przedmiotów zastrzeżonych skazanych przetransportowanychbl.A4 100k#
Esp-55aWykaz przedmiotów zastrzeżonych skazanych przetransportowanychbl.(1)A-4
Otwieranie katalogu jako pdf

Kliknij ikonę powyżej by pobrać katalog jako plik PDF

Back to top